รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

image
1. นายแพทย์ประเทือง สิงคาลวนิช
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2484 ถึง 30 พฤศจิกายน 2501


image
2. นายแพทย์ฉลาด ถิรพัฒน์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2501 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2510


image
3. นายแพทย์สุวิทย์ ศาสตรวาหา
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มีนาคม 2510 ถึง 30 กันยายน 2527


image
4. นายแพทย์พีร์ คำทอน
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2527 ถึง 10 กันยายน 2528


image
5. นายแพทย์สมโภชน์ มนเทียนอาสน์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2528 ถึง 30 กันยายน 2534


image
6. นายแพทย์วิจิตร อัตถากร
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2534 ถึง 30 กันยายน 2540


image
7. นายแพทย์วิจิตร มโนสุทธิศักดิ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2540 ถึง 15 ตุลาคม 2542


image
8. นายแพทย์สมชัย นิจพานิช
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2542 ถึง 10 มกราคม 2545


image
9. นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 มกราคม 2545 ถึง 27 มกราคม 2547


image
10. นายแพทย์วิชิต ว่งสัธนพงษ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 28 มกราคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2551


image
11. นายแพทย์ณรงค์ อึ้งตระกูล
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2551 ถึง 30 กันยายน 2556


image
12. นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน