รำลึกถึงพีร์ คำทอน: วีรบุรุษผู้หาญกล้า กวาดล้างคอร์รัปชั่น

image


   นายแพทย์พีร์ คำทอน เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วงปลายปี พ.ศ.2527 ถึงช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2528 เป็นแพทย์ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม รอบรู้ ขยันหมั่นเพียร ดำรงตนด้วยชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมถะ และเป็นแพทย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่ ในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ แผ่นดิน และประชาชน เพื่อมาสะสาง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่หมักหมมมาเป็นเวลานานของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดในยุคนั้น ซึ่งแน่นอนว่าจำต้องเผชิญหน้ากับทุรชนผู้เป็นมาเฟียในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งผลแห่งการต่อสู้จบลงด้วยการที่ท่านต้องแลกด้วยชีวิต !!!

  ท่านยึดแนวทางที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"

ประวัติส่วนตัว:
ชื่อ: นายแพทย์พีร์ คำทอน ยศ ว่าที่เรือโท สังกัดกรมกำลังพล ทร.
เกิด: วันที่ 15 มกราคม 2474 ที่แขวงหลังวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
นามบิดา: พันโทประชุม คำทอน ป.ภ. (ถึงแก่กรรม)
นามมารดา: นางจงกล คำทอน นามสกุลเดิม สาริกานนท์
มีน้องสาว 1 คน คือ นางไพพรรณ วิภาตะวณิช (ถึงแก่กรรม)
สมรสกับคุณบรรณสาร คำทอน นามสกุลเดิม สุเดชะ บุตรีหลวงประจัญสิทธิการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน มีบุตรและธิดา รวม 3 คน

ประวัติการศึกษา:
1. ชั้นประถมศึกษา
- โรงเรียนเสนาบำรุง ในค่ายจักรพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี
2. ชั้นมัธยมศึกษา
- โรงเรียนสีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2485
- โรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488
3. ชั้นเตรียมอุดม
- โรงเรียนศิริศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนปรินซ์รอแยล จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2491
4. ชั้นอุดมศึกษา
- เตรียมสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2492 - 2494
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2496-2502 สำเร็จแพทย์ศิริราชรุ่นที่ 64

การศึกษาหลังปริญญาและกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับการศึกษาหลังปริญญาของท่าน:
1. แพทย์ประจำบ้าน แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2502-2503
2. ประกาศนียบัตรโรคเด็ก จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2503
3. ประกาศนียบัตรโรคเมืองร้อนและการสาธารณสุข (หลักสูตรปริญญาโท) ได้ รับ Diploma in Tropical Medicine and Hygiene from school of Tropical Medicine, Calcutta University, India. ในปี พ.ศ. 2508
4. ไปร่วมประชุมวิชาการ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2521 (และ เกิด Heart Attack ขณะอยู่ต่างประเทศ) WONCA 8 th World Conference On Family Medicine May 14 to 19,1978 at Montreux, Switzerland. (WONCA, is the accepted name for the World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioner/Family Physicians.)
5. เดินทางไปฝึกอบรมวิชาฝังเข็ม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2523
6. ได้รับอนุมัติบัตรศัลยกรรมทั่วไป จากแพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2524
7. ได้เข้าร่วมรับการประชุมและอบรมทางวิชาการระดับหลังปริญญาระยะสั้น เป็นครั้งคราวในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เฉพาะที่มีหลักฐานจากใบประกาศนียบัตรระหว่างปี พ.ศ. 2514 - 2528 มีทั้งสิ้น 40 ครั้ง

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2503 - 2510: รับราชการเป็นแพทย์โท ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2511 1 พฤษภาคม 2511-ตุลาคม 2511: รับราชการเป็นแพทย์โท ณ โรงพยาบาล นครปฐม จังหวัดนครปฐม
1 ตุลาคม 2511: รับราชการเป็นแพทย์เอก ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2512- 30 กันยายน 2519: มาช่วยราชการ ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง แต่รับอัตราเงินเดือนจากจังหวัดสุรินทร์ จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2518 วันที่ 9 กันยายน 2518: โอนอัตราเงินเดือน และย้ายตำแหน่งมาเป็นนายแพทย์ 6 ระดับ 6 ประจำโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ตุลาคม 2519 - 1 พฤศจิกายน 2527: ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายแพทย์ระดับ 7 หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรมโรงพยาบาลบ้านโป่งและดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง 2 พฤศจิกายน 2527 - 11 กันยายน 2528 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และดำรงตำแหน่งจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2503 - 2510: รับราชการเป็นแพทย์โท ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1 พฤษภาคม 2511-ตุลาคม 2511: รับราชการเป็นแพทย์โท ณ โรงพยาบาล นครปฐม จังหวัดนครปฐม
1 ตุลาคม 2511: รับราชการเป็นแพทย์เอก ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2512- 30 กันยายน 2519: มาช่วยราชการ ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง แต่รับอัตราเงินเดือนจากจังหวัดสุรินทร์ จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2518
วันที่ 9 กันยายน 2518: โอนอัตราเงินเดือน และย้ายตำแหน่งมาเป็นนายแพทย์ 6 ระดับ 6 ประจำโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
1 ตุลาคม 2519 - 1 พฤศจิกายน 2527: ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายแพทย์ระดับ 7 หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรมโรงพยาบาลบ้านโป่งและดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง
2 พฤศจิกายน 2527 - 11 กันยายน 2528 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และดำรงตำแหน่งจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

อาคารอุบัติเหตุและผ่าตัด (ตึก นายแพทย์พีร์ คำทอน) วันที่ 7 ตุลาคม 2531 เวลา 12.00 น. ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารดังกล่าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายปรีชา พงศ์อิศวรานันท์) รูปแบบอาคารอุบัติเหตุและผ่าตัดเป็นอาคาร 2 ชั้น ๆ บนเป็นห้องผ่าตัด 6 ห้อง ชั้นล่างเป็นฝ่ายอุบัติเหตุ อาคารดังกล่าวนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นายแพทย์พีร์ คำทอน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้ซึ่งได้ประกอบแต่คุณงามความดีและสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อันเป็นผลสืบเนื่องให้เกิดการพัฒนาระบบบริการทั้งทางด้าน บริหาร บริการ และวิชาการตลอดจนสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการขั้นพื้นฐานของโรงพยาบาลให้มีขีดความสามารถให้บริการทางการแพทย์สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น