วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ
ผู้มารับบริการประทับใจ
ภายใต้ระบบสุขภาพพอเพียง


พันธกิจ

1. ให้บริการด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นการรักษาในระดับตติยภูมิและยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุและทารกแรกเกิด
2. ให้การสนับสนุนงานบริการ ระดับปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ เพื่อลดปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และลดความแออัดในโรงพยาบาล
3. ร่วมผลิตแพทย์ และบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง