Get Adobe Flash player

 

ตารางแพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรมประจำเดือนตุลาคม 2556
อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์   ชั้น 3 โทร 7193
วัน ชื่อแพทย์ เวลาเช้า ชื่อแพทย์ เวลาบ่าย
จันทร์ นพ.ธนรัตน์ เสรีรัตน์ 09.00-12.00 น. นพ.ธนรัตน์ เสรีรัตน์ 14.00-16.00 น.
อังคาร พญ.นภัสวรรณ์ ภูริพันธ์ภิญโญ 09.00-12.00 น. พญ.นภัสวรรณ์ ภูริพันธ์ภิญโญ 14.00-16.00 น.
พุธ นพ.กฤษดา มโนรัตน์ 09.00-12.00 น. นพ.กฤษดา มโนรัตน์ 14.00-16.00 น.
พฤหัสบดี นพ.พีระพงษ์ วิสูตรานุกูล 09.00-12.00 น. นพ.พีระพงษ์ วิสูตรานุกูล 14.00-16.00 น.
ศุกร์ นพ.ณรงค์ ทองหาญ 09.00-12.00 น. นพ.ณรงค์ ทองหาญ 14.00-16.00 น.